Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Vastgoed

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Verkoop van gemeentelijk vastgoed is geen doel op zichzelf, net zo min als behoud van eigendom. De (strategische) meerwaarde voor de gemeente en het algemeen belang bepalen de keuze om vastgoed al dan niet af te stoten. Het behoud en de versterking van eventuele monumentale waarde zijn zwaarwegende aspecten bij de afweging.

Nadere toelichting

Medio 2018 is het nieuwe gemeentelijk vastgoedbeleid vastgesteld en geïmplementeerd. Om een professionele focus op het gemeentelijk vastgoed (gebouwen en gronden) en één duidelijk organisatorisch aanspreekpunt te krijgen van waaruit de volledige regie wordt gevoerd op alles wat met gemeentelijk vastgoed te maken heeft is een sectie vastgoed gevormd. Met ingang van 2019 is deze sectie volledig operationeel en functioneert deze als ambtelijk opdrachtgever en coördinator voor alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
In 2018 is een begin gemaakt met de verduurzaming van de meerjaren onderhoudsplannen, door voor een elftal panden duurzame meerjaren onderhoudsplannen op te stellen. In 2019 wordt deze verduurzaming voortgezet met een volgende ‘tranche’ gemeentelijke panden.

Wat willen we bereiken?

  1. Grip op vastgoed.
  2. Voorkomen van (dreigende) calamiteiten.
  3. Behoud van strategische posities.
  4. Richtlijnen, werkwijzen en duidelijkheid binnen de gemeentelijke organisatie.
  5. Bijdrage aan duurzaamheidsagenda.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vastgoed

2019

2020

2021

2022

Uitvoering vastgoedbeleid en vastgoedbeheer

X

X

X

X

Opstellen tranches duurzame meerjaren onderhoudsplannen en duurzaamheidsonderzoek

X

X

(Onderzoek naar) opzetten gemeentelijk sportbedrijf

X

Onderzoek naar verplaatsen en vernieuwen Steven van Dorpelhal

X

Wat mag het kosten?

Er zijn geen aanvullende middelen aangevraagd voor dit onderdeel.