Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Inkoopbeleid

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

lnkoop- en aanbestedingsbeleid zal nader worden bezien, zowel financieel, op het gebied van voorwaarden als qua control. Ook zullen maatschappelijke verantwoordelijkheden meegewogen worden.

Nadere toelichting

In 2019 worden interne inkoopadviseurs opgeleid om de afdelingen te adviseren hoe om te gaan met inkoop en aanbestedingen. Intern inkoopadviseur is een rol en geen functie. Het doel is om de afdelingen laagdrempelig te adviseren zodat de rechtmatigheid nog verder verbeterd wordt, maar ook om te ondersteunen hoe maatschappelijke verantwoordelijkheden als duurzaamheid en social return meegenomen kunnen worden in inkopen en aanbestedingen. Tevens stellen wij voor de functie van inkoopcoördinator te realiseren. Deze zal een belangrijke aandrijver zijn bij het verder vormgeven van de rechtmatigheid en het realiseren van stuurinformatie voor de afdelingen.

Wat willen we bereiken?

  1. De gemeente koopt voor circa € 40.000.000 per jaar in. Het verbeterde inkoop-en aanbestedingsbeleid en de organisatie daarvan leidt tot besparingen.
  2. De kwetsbaarheid qua aanbestedingsrecht, geschillen en rechtmatigheid worden significant gereduceerd.
  3. Heldere bevoegdheden en richtlijnen binnen de organisatie.
  4. Een goedkeurende accountantsverklaring.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inkoopbeleid

2019

2020

2021

2022

Inbedding en evaluatie van het nieuwe gemeentelijke inkoopbeleid.

X

Wat mag het kosten?

Voor de inbedding en realisatie van het inkoopbeleid zijn extra middelen geraamd voor uitbreiding van de formatie met een inkoopcoördinator. Dit voorstel is opgenomen bij programma 1.