Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Risicomanagement

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Het risicomanagement zal aangescherpt worden. Investeringen zullen getoetst worden op verlaging van de exploitatiekosten. Gemeentelijke eigendommen en activiteiten zullen regelmatig getoetst worden op de kernwaarden van het gemeentelijk beleid. Financiële risico's van grondexploitaties, zoals bij de Broeckgouw, zullen nauwgezet worden gemonitord.

Nadere toelichting

Zie ook onderdeel Vastgoed.

Wat willen we bereiken?

Actuele beoordeling van risico’s wordt direct vertaald naar de weerstandscapaciteit en geeft dus steeds een goed inzicht in de buffers die (nodig) zijn voor het afdekken van de risico’s.

Wat gaan we daarvoor doen?

Risicomanagement

2019

2020

2021

2022

Jaarlijks bij de jaarrekening en bij de begroting vindt een beoordeling plaats van de risico's (o.a. de risico's in de grondexploitaties en de projecten)

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

Voor dit onderdeel zijn geen specifieke budgetten (anders dan inzet van personeel) geraamd in de begroting.