Begroting 2019 Edam-Volendam

Bestuur

Dienstverlening

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De dienstverlening zal worden verbeterd, vanuit het perspectief van de burger met het document 'Gewoon goed' als leidraad. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk digitaal, of het nu gaat om informatie inwinnen, meldingen doen of producten aanvragen. Digitaal wordt de basis, maar persoonlijke dienstverlening en publicaties in kranten blijft zeker bestaan. Een klantcontactcentrum, de brede loketbenadering en een serviceloket in Oosthuizen zijn daarbij belangrijke elementen. Een onderdeel van deze verbeterslag is het inzichtelijk maken van wat burgers en ondernemers van de gemeente mogen verwachten, doen wat wordt beloofd en aansluiten bij de behoefte van burgers en ondernemers.

Nadere toelichting

Dienstverlening is een topprioriteit en hier ligt een grote opgave voor de organisatie. Het gaat zowel over de prestaties als de beleving bij inwoners en ondernemers. Edam-Volendam streeft naar een 'gewoon goede dienstverlening'. Een 8+ als waarderingscijfer, waar we nu een 7+ halen. In 2019 zal de focus liggen op onder meer snel terugbellen, werken op afspraken (zodat er niet gewacht hoeft te worden) en het laagdrempeliger maken van meldingen.

Wat willen we bereiken?

  1. Een hogere tevredenheid bij inwoners en ondernemers.
  2. Beter toegankelijke gemeente/informatie.
  3. Meer grip op en inzicht in prestaties.
  4. Synergie tussen overheid en inwoners en ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dienstverlening

2019

2020

2021

2022

Realisatie Gewoon Goed (overkoepelende aanpak)

X

X

X

X

Doorontwikkeling digitalisering

X

X

X

X

Persoonlijke dienstverlening optimaliseren

X

X

X

X

Denken in mogelijkheden, vanuit het perspectief van de burger / ondernemer

X

X

X

X

Monitoren prestaties en beleving

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

Er worden geen extra middelen aangevraagd voor de uitvoering van dit onderdeel. Wel is in deze begroting rekening gehouden met een verschuiving van reeds beschikbaar gesteld budget (onderdeel ‘bestaand beleid). Het beschikbare budget voor Gewoon Goed wordt (vanwege het meerjarig karakter) deels verschoven van 2018 naar 2019 en 2020.