Begroting 2019 Edam-Volendam

Bestuur

Communicatie

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp, Hans Schütt

Coalitieakkoord

Edam-Volendam is één gemeente, met vele facetten en gezichten. Voorop staat een collegiaal en eenduidig bestuur. Open, gelijkwaardig en integer. Een bestuur op basis van wederzijds respect, waarbij de raad als hoogste orgaan op hoofdlijnen bestuurt en het college voor de uitwerking en uitvoering verantwoordelijk is. Inspraak en het delen van informatie worden gewaardeerd als een belangrijke voorwaarde voor goede samenwerking en hoogwaardige besluitvorming.
De gemeente is geen autoriteit die alles bepaalt. De gemeente dient burgers en ondernemers, regisseert en maakt daar waar belangen botsen een weloverwogen keuze. Niet de regel zelf, maar het belang daarachter is doorslaggevend. Vanuit een flexibele houding en gelijkwaardigheid worden participatie, initiatieven en inspraak ondersteund en gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in relatieonderhoud. Bij bijvoorbeeld planvorming en beleid - of het nu gaat om ruimtelijke plannen, sociaal beleid of werkzaamheden in de openbare ruimte - worden belangenverenigingen en doelgroepen actief betrokken, voordat plannen worden uitgewerkt. Naarmate de gemeente meer keuzevrijheid heeft, wordt hoger op de participatieladder ingestoken (coproduceren - adviseren - raadplegen - informeren). Dorpsraden in het buitengebied hebben reeds lang een communicatieverbintenis met overheid en burger. Dat houden we in stand.

Transparantie is een randvoorwaarde voor (meer) vertrouwen in de politiek. Daarom zal geheimhouding terughoudend worden toegepast. Ook kunnen raadsvergaderingen via beeld en geluid worden gevolgd.

In die Mediawet-worden -lokale-omroepen -met name genoemd als instanties die dienen te gaan fungeren als 'cement van de samenleving’: alle groeperingen en subgroepen in een lokale samenleving dienen te worden gehoord door en dienen zich te kunnen laten horen via de lokale omroep in hun woonplaats. Door alle groepen in een samenleving aan bod te laten komen, wordt de kwaliteit van de informatievoorziening geborgd; voor- en tegenstanders komen immers allemaal aan bod. Tegelijk legt de overheid bepaalde eisen op aan de journalistieke kwaliteit van de lokale producten d.m.v. een onafhankelijke nieuwsredactie, bijvoorbeeld in Waterland verband. De rol van de L.O.V.E. wordt als belangrijk ervaren.

Nadere toelichting

Besluitvorming zal zoveel mogelijk in de openbaarheid gebeuren. Vertrouwen is de basis en een meedenkende opstelling het uitgangspunt.
De in 2018 opgestelde communicatievisie is de basis voor de activiteiten in de volgende jaren.

Wat willen we bereiken?

  1. Openheid en transparantie.
  2. Een hogere kwaliteit van politieke besluitvorming.
  3. Sterkere positie gemeenteraad op hoofdlijnen.
  4. Meer armslag en daadkracht college bij uitwerking en uitvoering.
  5. Meer invloed inwoners en ondernemers op het beleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Communicatie

2019

2020

2021

2022

Implementeren visie op communicatie

X

Implementeren van de participatieladder

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

Voor de implementatie van de visie op communicatie zijn extra middelen opgenomen; € 60.000 structureel. Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel financiën van dit programma.