Begroting 2019 Edam-Volendam

Bestuur

Intergemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De belangen van onze inwoners en ondernemers gaan veel verder dan onze gemeentegrenzen, bijvoorbeeld bij mobiliteit, economie, toerisme, onderwijs, zorg, woningbouw en bedrijventerreinen. De regio is op alle niveaus in beweging, zowel inhoudelijk als qua samenwerkingsvorm. Van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot de Vervoerregio Amsterdam, van Veiligheidsregio tot Recreatieschap Twiske-Waterland en al of niet (ambtelijk) fuserende gemeenten. Daarom zal worden geïnvesteerd in relaties en een krachtige, eensgezinde deelregio Zaanstreek-Waterland (MRA Noord), de rol van Edam-Volendam daarbinnen en op een versterking van de positie van de regio binnen de Metropool.

Nadere toelichting

Binnen de deelregio Zaanstreek- Waterland van de MRA wordt vanaf 1 januari 2017 samengewerkt op een aantal deelterreinen. Er is een gezamenlijke visie vastgesteld. Onze gemeente is trekker van het beleidsterrein economie, recreatie en toerisme. In mei 2017 heeft de gemeenteraad uitgangspunten voor gemeentelijke samenwerking vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

  1. Goede onderlinge relaties met medeoverheden.
  2. Actief bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen c.q. het voortouw nemen.
  3. Vroegtijdig geïnformeerd zijn over voor Edam-Volendam relevante ontwikkelingen.
  4. Een vermindering van overlappende samenwerkingsverbanden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Intergemeentelijke samenwerking

2019

2020

2021

2022

Inzetten op versterkte regionale samenwerking in de deelregio

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De lasten maken integraal onderdeel uit van de begroting van dit programma. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.