Begroting 2019 Edam-Volendam

Bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Programma 1 Bestuur

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.01

Algemeen Bestuur

-571

-607

-616

-625

-635

-623

1.02

Dagelijks Bestuur

-969

-703

-721

-732

-743

-754

1.03

Regionale Samenwerking

-93

-256

-77

-64

-78

-66

1.05

Communicatie en voorlichting

-179

-340

-373

-376

-369

-383

1.06

Rekenkamer

-30

-36

-36

-36

-37

-38

1.07

Overhead

-11.097

-11.566

-11.560

-11.507

-11.426

-11.540

Totaal Lasten

-12.938

-13.507

-13.382

-13.340

-13.288

-13.403

1.02

Dagelijks Bestuur

169

12

12

12

12

12

1.03

Regionale Samenwerking

193

0

0

0

0

0

1.07

Overhead

115

93

93

0

0

0

Totaal Baten

477

105

105

12

12

12

Totaal vóór mutaties reserves

-12.461

-13.402

-13.277

-13.328

-13.277

-13.392

Toevoeging reserves

0

-60

-110

-110

-110

-110

Onttrekking reserves

0

571

133

196

217

216

Totaal na mutaties reserves

-12.461

-12.891

-13.254

-13.242

-13.170

-13.285

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Procedure

Informatiestrategieplan 2019

-99

-99

-99

-99

a

Visie op communicatie

-60

-60

-60

-60

b

Participatie

-30

-30

-30

-30

b

Advertentiekosten

-20

-20

-20

-20

a

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

-90

0

0

0

b

Inkoopcoördinator

-60

-60

-60

-60

b

Informatiestrategieplan 2019
Bij de tussentijdse evaluatie van de Informatie Strategie 2017-2022 is gebleken dat er aanvullingen op het budget nodig zijn. Bij het opstellen van de informatie strategie in 2016 is vooral voor de jaarschijven 2017 en 2018 concreet benoemd wat de activiteiten en daarbij behorend budget moet zijn. Inmiddels is ook voor de jaren 2019 en 2020 duidelijk welke uitdagingen er liggen. Belangrijke optimalisaties betreffen o.a. de vervanging en uitbreiding van de huidige Microsoft Windows netwerkserver, Microsoft Office licenties en mailomgeving, het digitaliseren van de bouwvergunningen en het implementeren van nieuw informatiesysteem voor registratie van meldingen openbare ruimte.

Visie op communicatie
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een communicatievisie en uitvoeringsplan voor onze organisatie/gemeente. De visie voorziet in het herijken, moderniseren en opnieuw vormgeven van de communicatie met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Het doel: de optimalisatie van onze dienstverlening op alle fronten. Deze en andere activiteiten vraagt om uitbreiding van de formatie. De formatie is op dit moment te krap en nauwelijks toereikend voor de werkzaamheden die opgepakt moeten worden om onze interne communicatie en de communicatie richting onze inwoners te verbeteren. Daarom vragen wij aanvullend € 60.000 voor uitbreiding van de formatie.

Participatie
Participatie betekent actieve deelname. In het programmaplan hebben wij aangegeven de samenleving beter te willen betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. Wij willen niet alleen bevorderen dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties meedenken of reageren op voorstellen van de gemeente, maar tevens dat ze een actieve rol hebben in het realiseren van voorstellen: meedoen. Vanuit een flexibele houding en gelijkwaardigheid worden participatie, initiatieven en inspraak ondersteund en gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in relatieonderhoud. Naarmate de gemeente meer keuzevrijheid heeft, wordt hoger op de participatieladder ingestoken (coproduceren - adviseren - raadplegen - informeren). De extra financiële middelen voor participatie zijn bedoeld om dit te realiseren en structureel in te bedden.

Advertentiekosten
Door een toename van advertenties en de tarieven voor het plaatsen van een advertentie is ophoging van het budget gewenst.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
De invoering van de WNRA heeft de nodige impact, is noodzakelijk en is aanvullend op bestaande werkzaamheden en projecten. Omdat de invoering van de WNRA niet kan worden opgevangen binnen de reguliere capaciteit, is extra budget voor inhuur nodig.

Inkoopcoördinator
Voor de realisatie van een intern inkoopbureau is uitbreiding van formatie nodig. Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met een inkoopcoordinator (0,6 fte in schaal 11).

Investeringen

Niet van toepassing.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 13.492

14,6 %

Baten

€ 238

0,3 %