Begroting 2019 Edam-Volendam

Bestuur

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2019

Eigen gegevens

7,29

De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2019

Eigen gegevens

7,73

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen)

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2019

Eigen gegevens

€ 323,71

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2019

Eigen gegevens

7,44%

Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis, die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten of inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken.

Overhead

% van totale lasten

2019

Eigen gegevens

13,42%

De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de laten (exclusief toevoegingen aan reserves).

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 13.492

14,6 %

Baten

€ 238

0,3 %