Begroting 2019 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Openbare orde & Veiligheid

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is van ernstige overlast, is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. In dit verband krijgen de problematiek op het Zuideinde (tussen de Haven en het Marinapark) en in de omgeving van basisschool De Piramide prioriteit. Hierbij wordt ingezet op de combinatie van preventie en repressie. Zichtbaarheid en de feedback op meldingen zijn daarbij belangrijke elementen bij zowel de preventie als de subjectieve veiligheidsbeleving. Naast investeren in de relatie met de buurt en inzet van drugshonden wordt onder meer gedacht aan mobiel cameratoezicht als instrument.

Nadere toelichting

Het veiligheidsdomein bevindt zich momenteel in een transitie richting een bottom-up benadering. ‘Burgerparticipatie’ en ‘overheidsparticipatie’ zijn hierin essentieel. Burgers delen hierbij samen met ons de verantwoordelijkheid voor een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. Het streven naar veerkracht en vertrouwen staan centraal in onze veiligheidsbenadering. Thema's die binnen dit programma spelen zijn hieronder nader toegelicht.

Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018 – 2022

Het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018 – 2022 (AIV) is een door onze inwoners gevoede lange termijnvisie op gebiedsniveau aangaande de prioritering van veiligheidsvraagstukken. Het AIV is een breed opgezette bottom-up benadering waarin wij de kans grijpen om aan te sluiten bij de kracht en energie die schuilt in de mensen die wonen in de wijken, buurten en dorpen van onze gemeente. De inwoners krijgen een actieve en participatieve rol en geldt voor ons als het vertrek- en eindpunt in het AIV.

Het actieprogramma is een weergave van relevante veiligheidsthema’s binnen onze gemeente. De aanpak kent een sterk preventief karakter en beoogt de veerkracht van de inwoners te vergroten. Dit met het doel een leefbare en veilige samenleving te stimuleren.

Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte 2019 – 2022

Dit programma bevat de speerpunten van de gemeente in het realiseren van een veilige woon, werk en leefomgeving. Toezicht en handhaving van de buitengewone opsporingsambtenaren zijn essentieel. Zij pakken allerlei grote en kleine ergernissen aan en beperken hinder en overlast in de openbare ruimte. In 2019 zal de focus liggen op afval en parkeren.

Ondermijning

In 2018 worden lokale ondermijningsbeelden gemaakt. Deze ondermijningsbeelden zijn een integraal informatieproduct dat tot stand komt door een samenwerking tussen de RIEC partners. Het is niet zozeer een op zichzelf staand onderzoek, maar meer een middel in een groter bewustwordingsproces dat draait om de (lokale) aanwezigheid van ondermijning. Het ondermijningsbeeld is een verzameling van enerzijds fenomenen, criminele gelegenheidsstructuren en zogenaamde ‘witte vlekken’ en anderzijds concrete signalen van ondermijnende criminaliteit. Met het formuleren en vaststellen van een lokaal ondermijningsbeeld ontvangen de gemeente(besturen) concrete handelingsperspectieven, hetzij door het treffen van beleidsmaatregelen hetzij door in de praktijk integraal aan de slag te gaan met ondermijnende (rechts)personen of locaties.
Naar aanleiding van deze beelden wordt bepaald of er aandachtsgebieden zijn in de gemeente Edam-Volendam en zo ja, wat er nodig is voor de aanpak en te komen tot een weerbare overheid en weerbare samenleving.

Regionaal samenwerkingsverband veiligheid

De regionale samenwerking in de politie-eenheid Noord-Holland wordt de komende Jaren vormgegeven aan de hand van het op te stellen Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV). Het IMV bevat thema’s die door gemeenten, openbaar ministerie en politie als prioriteit worden gezien en waaraan de partijen zich committeren als extra regionale inspanning. De regionale kerngroep zal voorzien in de ambtelijke ondersteuning voor het realiseren van deze thema’s.

Daarnaast ligt een capaciteitsuitbreiding van het Veiligheidshuis (VH) in het verschiet. Om complexe situaties, waarbij mensen met politie en justitie in aanraking komen, het hoofd te bieden is regionale regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het VH brengt professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zij dragen oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Verder is het VH belast met de doorontwikkeling van de aanpak van radicalisering en extremisme (CTER).

Wat willen we bereiken?

Gebiedsgerichte participatie

Wij beschikken vanaf 2019 over een breed gedragen gebied gebonden en meerjarig actieprogramma voor het veiligheidsdomein dat tot stand is gekomen voor en door de inwoners van onze wijken, buurten en dorpen. Op basis van een positieve houding wordt er gefocust op de toekomstbeelden van onze inwoners, welke gevangen zijn in het AIV ten einde een heldere koers en gebied gebonden prioritering te verwoorden voor de lange termijn.

Prettige woon en leefomgeving in dorpen en wijken

Het doel van de inzet van boa’s is een verdere verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, zowel feitelijk als in de veiligheidsbeleving. De welzijnsbeleving in de eigen woon en leefomgeving is groter naarmate sociaal-hinderlijk gedrag minder kans krijgt. Zichtbaar toezicht voedt bij veel mensen het besef dat een goede leefbaarheid ertoe doet. Met de handhaving als stok achter de deur groeien de veerkracht en het vertrouwen van bewoners, omdat men zich gesteund weet bij de zorg voor het sociale klimaat in de woonomgeving.
Ook de stelselmatige aanpak van ondermijning, radicalisering, extremisme en regionale veiligheidsthema’s hebben een doorwerking naar de veiligheid in onze samenleving.
Zo wordt voorzien in casusgerichte ondersteunende maatregelen voor kwetsbare burgers. Wanneer inwoners met politie en justitie in aanraking komen is er veelal sprake van een complexe situatie en is afstemming tussen verschillende ketenpartners essentieel voor het creëren van veilige leefsituaties.
Inwoners van de gemeente kunnen bij situaties van woonoverlast in 2019 gebruikmaken van de mogelijkheid van buurtbemiddeling om buurtproblemen onder regie van onafhankelijke bemiddelaars samen op te lossen.

Evaluatie beleidsnota evenementenveiligheid ‘Een dijk van een evenement’

In Edam-Volendam worden jaarlijks vele nieuwe en terugkerende evenementen georganiseerd. Om het vergunningsverleningsproces en de openbare orde en veiligheid te waarborgen is in juli 2016 de ‘Beleidsnota Evenementenveiligheid’ vastgesteld, welke in 2019 en 2020 wordt geëvalueerd op basis van inbreng van belanghebbenden.

Realisatie multifunctionele brandweerkazerne Kwadijk

De brandweerkazerne in Kwadijk voldoet niet meer aan de gestelde eisen uit relevante wet- en regelgeving, waardoor er de voorkeur gegeven wordt aan het realiseren van een nieuwbouwlocatie. Deze dient duurzaam en bij voorkeur multifunctioneel van aard te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbare Orde & veiligheid

2019

2020

2021

2022

Uitvoeren actieprogramma Integrale Veiligheid 2018-2022

X

X

X

X

Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare ruimte 2018-2022

X

X

X

X

Herijken van het jaarlijks uitvoeringsplan (JUP)

X

X

X

X

Evaluatie van beleidsnota evenementenveiligheid 'een van dijk een evenement'

X

X

Realisatie nieuwe multifunctionele brandweerkazerne Kwadijk

X

Opvolgen ondermijningsbeelden

X

Wat mag het kosten?

Voor de realisatie van bovengenoemde onderwerpen zijn extra middelen begroot. De kosten voor het actieprogramma Integrale Veiligheid (€ 375.000) zijn structureel gemaakt. Dit is inclusief het uitvoeringsprogramma handhaving openbare ruimte. In 2018 worden lokale ondermijningsbeelden gemaakt, voor aanpak naar aanleiding van deze beelden is € 50.000 incidenteel opgenomen. Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel Financiën van dit programma.