Begroting 2019 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp, Lieke Sievers

Coalitieakkoord

Dit onderwerp blijft permanente aandacht vragen. Zowel qua handhaving als preventie. Goede voorlichting voor de jeugd en ouders speelt hierin een belangrijke rol. Ook maatschappelijke — en sportinstellingen moeten in staat worden gesteld hierin een alternatief te kunnen bieden en hun rol te pakken. Nu de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden, is dit des te belangrijker geworden.
In 2018 wordt het programma LEF opgestart, met ondersteuning vanuit wetenschappelijk onderzoek. LEF is een programma geïnspireerd op het IJslandse model voor een gezonde en gelukkige samenleving, waarin overmatig middelengebruik en verslavingen worden voorkomen/bestreden door een brede bottom-up benadering die zijn wortels heeft in onze eigen samenleving.
De impact hiervan is in potentie groot, en zal bij voldoende aansluiting vanuit de bevolking een stevige impact hebben. Daarom is investeren voor de lange termijn belangrijk: het programma verdient een stevige basis en verankering binnen het sociaal domein en onze samenleving, met een passend communicatieprogramma.

Nadere toelichting

Wij hanteren een brede integrale visie en werkwijze ten aanzien van het veiligheidsdomein. Preventief beleid en handelen vormt te allen tijde ons uitgangspunt, maar daar waar onze normen en waarden met voeten getreden wordt treden wij handhavend op om de bestaande kaders kracht bij te zetten. Preventie en repressie gaan in brede benadering van het veiligheidsdomein hand in hand.

Het preventief beleid is ondergebracht in programma 5: Sociaal Domein/Samenleving. De hieronder beschreven concrete activiteiten maken onderdeel uit van het handhavingsbeleid van programma LEF.

Wat willen we bereiken?

Dit levert een veiligere en gezondere samenleving op, waarbij er vanuit het lokaal bevoegd gezag een signaal wordt afgegeven dat alcohol- en drugsmisbruik niet geaccepteerd wordt als maatschappelijke fenomeen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding

2019

2020

2021

2022

Betrokken bij handhaving drugs/hennep

X

X

X

X

Afstemmen inzet politie

X

X

X

X

Bestuursrechtelijke maatregelen nemen

X

X

X

X

Sluiten hennepkwekerijen

X

X

X

X

Inzet narcotica hond

X

X

X

X

Doorverwijzen naar HALT

X

X

X

X

Herijken handelingskader horecateam

X

X

X

X

Uitvoeren leeftijdscontroles natte horeca

X

X

X

X

Aanbieden cursus IVA aan vrijwilligers van sportverenigingen en club-en buurthuiswerk

X

X

Wat mag het kosten?

De lasten voor dit onderdeel maken integraal onderdeel uit van deze meerjaren begroting. De extra kosten worden gefinancierd uit programma LEF.